Dom > Vijesti > Sadržaj

Šta je parcijalni pritisak koji se javlja u jedinici generatora azota?

Apr 26, 2018

Koliki je pritisak koji se javlja u jedinici generatora azota:

Smeša gasova se zove mešavina gasova. Vazduh je mešavina gasova. Svaka komponenta mešovitog plina naziva se sastojka.

U mešavini gasova, molekuli gasa različitih komponenti zauzimaju istu zapreminu (ukupni prostor kontejnera) i istu temperaturu. Ukupan pritisak mešovitog gasa je rezultat interakcije različitih molekula na zidu. Pritisak koji proizvede svaka komponenta naziva se parcijalni pritisak, koji se može posmatrati kao pritisak Pn generisan od strane pojedinačnih molekula u kontejneru na toj temperaturi.

Eksperiment dokazuje da je ukupni pritisak P mešanog gasa jednak sumu parcijalnog pritiska Pn svake komponente:

P = Pl + P2 + ... + Pn